Jelenlegi hely

Mérnökinformatikus MSc

Nappali és levelező tagozaton államilag finanszírozott és költségtérítéses formában

A képzés normál időtartama 4 félév. A képzés célja informatikus szakemberek képzése, akik szilárd elméleti alapokra épülő, a tudásuk fejlesztését hosszú távon biztosító képzés alapján informatikai rendszerek fejlesztési, létrehozási, alkalmazási, bevezetési, működtetési, szervizelési tevékenységét önállóan és csoportmunkában képesek magas szinten ellátni. Rendelkeznek továbbá az alkalmazási területük informatikai feladatainak megoldásához szükséges együttműködési és modellalkotási készségekkel, képesek informatikai célú kutatási feladatok ellátására, koordinálására, tanulmányaik PhD képzés keretében való folytatására.

Információk

Kapcsolat

Kurzusok

INFORMATIKA MŰSZAKI EGYÉB
Kötelező kurzusok
- Beágyazott rendszerek

A kurzus elvégzésével a hallgatók megismerik a beágyazott rendszerekre történő szoftverfejlesztés alapjait és rálátást kapnak a beágyazott rendszerek felhasználási területeire. Tapasztalatot szereznek a beágyazott rendszerek fejlesztése során kulcsfontosságú alacsony szintű, gépközeli programozásban, és perifériák meghajtóinak fejlesztésében. Képessé válnak különböző szoftverkörnyezettel rendelkező (operációs rendszeres és nélküli) beágyazott rendszerek programozására.

- Fejlett programozás

A kurzus célja a programozási munkához szükséges, széles körben alkalmazható C++ programozási nyelv, a hozzá tartozó szabványos sablonkönyvtár, a generikus programozási paradigma és különféle problémamegoldó technikák ismertetése.

- Formális módszerek

Napjaink informatikai rendszerei eddig soha nem látott komplexitást értek el, és ezzel együtt növekszik a megbízható működésük iránti igény is. Ezért egyre inkább előtérbe kerülnek azok a matematikai módszerek, melyek segítséget nyújtanak az informatikai rendszerek tervezésében és ellenőrzésében, meghatározó szerepet vállalva a kíván megbízhatóság elérésében. A kurzus ezeket az úgynevezett formális módszereket kívánja bemutatni, ismertetve nemcsak a matematikai hátteret, hanem a használatukat megkönnyítő szoftver eszközöket is.

- Ipari képfeldolgozás

A kurzuson hallgatók megismerkednek a vizuális minőségellenőrzés, kép alapú mérés és a kép alapú mobil robot navigáció algoritmusaival és azok legfontosabb ipari alkalmazásaival.

- Kriptográfia és adatbiztonság

A kurzus a kriptográfia tudományába –melynek célja többek közt az adatok biztonságos továbbításának, tárolásának, illetve a hitelesítés módszereinek a kidolgozás és elemzése – kíván bevezetést nyújtani, ismertetve mind a történelmi példákat, mind a mai modern algoritmusokat.

- Nem-konvencionális...

Nem-konvencionális adatbázisok
A kurzus során a hallgató megismerkedik a képi adatbázisok tervezésének és kezelésének speciális megoldásaival, és a képi tartalom szerinti keresés alapjaival. A hallgató betekintést nyer a nagyméretű, elosztott, nem-relációs adatbáziskezelés elméletébe és megismeri ezen technológiák leggyakoribb alkalmazásait. Emellett elsajátít olyan speciális adattárolási és adatmanipulációs technikákat is, mint például az XML alapú vagy az időbeliséget támogató adatbázisok kezelése.

- Optimalizálás alkalmazása

A kurzuson az alkalmazott kutatáshoz vagy az alapkutatási tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó technikákat ismernek meg a hallgatók az optimalizáláshoz kapcsolódóan. A hallgatók alkalmassá válnak a gyakorlatban felmerülő optimalizálási problémák megértésére és megoldására, eredeti ötletek felvetésére.

- Párhuzamos programozás

A tárgy oktatásának célja a sokprocesszoros digitális rendszerek alkalmazása és fejlesztése.

- Modern méréstechnika

A tárgy megismerteti a fontosabb modern műszerek felépítését, tulajdonságait, a kapcsolódó mérési és jelfeldolgozási módszereket. A kurzus elvégzésével hallgatók méréstechnikai ismeretei jelentősen bővülnek, pontosabban megismerik az alkalmazhatóság határait, képessé válnak a megfelelő műszerek kiválasztására, hibák megkeresésére és kiküszöbölésére, együtt tudnak működni műszaki és interdiszciplináris tudományos mérési feladatok megoldásában. A laboron a tudás magabiztossága és a kreativitás is fejlődik. Alapokat kapnak egyedi műszerek és jelfeldolgozási módszerek kifejlesztéséhez.

- Rendszerelmélet

A tantárgy célja, hogy rendszerelméleti megközelítésben ismertesse az irányítástechnika főbb elméleti irányzatait. A tárgy keretében a hallgatók összetett rendszerek elemzésére és szintézisére szereznek képesítést (kompetenciát).

- Tudományos és műszaki...

Tudományos és műszaki modellezés
A tudományos és műszaki modellezés, numerikus szimulációk területén széles körben alkalmazható problémamegoldó módszerek, technikák megismertetése. A korábbi tanulmányok során megismert törvényszerűségek, összefüggések alkalmazása, gyakorlati hasznosítása. A probléma felismerő és megoldó készség fejlesztése, problémák komplex szemléletének kialakítása.

- A fizikai és műszaki tudományok...

A fizikai és műszaki tudományok kultúrtörténete
A fizika és a műszaki tudományok történetének bemutatása, elhelyezése az egyetemes emberi kultúra összefüggésrendszerében.

- Minőségmenedzsment

A tantárgy alapvető célja megismertetni a hallgatókat a nemzetközi elvárásoknak megfelelő minőségi követelményekkel, a TQM rendszerével, ezen belül az ISO 9001:2008 minőségügyi rendszerrel, a felülvizsgálat és a tanúsítás folyamatával, követelményeivel. A hallgatók összefüggéseiben ismerik meg a feladatok folyamattá fogalmazását és a folyamatjavítás szisztematikus lépéseit, a folyamat benchmarkingot és a reengineering fontosságát, a minőségi vezetés elkerülhetetlenségét. A tárgy ez irányú képességeiket fejleszti. Megismerik a hallgatók a vezetői/menedzseri munkavégzés minőségi követelményeit. A kurzus elvégzésével a hallgatók menedzselni tudják a minőséggel kapcsolatos legfontosabb feladatokat, képesek lesznek a folyamatok megismerésére és szisztematikus javítására. Alkalmasak lesznek a lehetőségek szerint helytálló bírálat vagy vélemény megfogalmazására, döntéshozásra, következtetések levonására, a megoldandó problémák megértésére és megoldására, eredeti ötletek felvetésére.

- Műszaki Matematika II

A kurzus célja a Műszaki Matematika I kurzus folytatásaként klasszikus matematikai alapok biztosítása a gépész ill. informatikai mérnöki tanulmányokhoz a valós- és komplex lineáris algebra, a parciális differenciál-egyenletek, a vektoranalízis, a valószínűségszámítás és a matematikai statisztika területén. A hallgatók kompetenciát szereznek a természettudományi alapozó tárgyak és a szaktárgyaik matematikai nehézségek nélküli elsajátításához, különös tekintettel a Tömegkiszolgálás c. tárgyhoz szükséges eloszláskezelő képességekre (momentum- és konvolúciós integrálok kezelése).

- Projektmenedzsment

A tantárgy alapvető célja megismertetni a hallgatókat azzal a komplex feladattal, amely egy szervezet számára a szokásos tevékenységtől eltérő tevékenységet céloz meg, kifejleszteni képességüket arra vonatkozóan, hogy készek legyenek ezt a komplex feladatot megoldani. A hallgatók összefüggéseiben ismerik meg a projektmenedzsment koncepcionális kereteit és elméleti alapjait, módszertani hátterét és az eljárásokat. Megismerik továbbá a tematikai eszköztárat és a kockázatok kezelését. A tárgy ez irányú képességeiket fejleszti. A képzés során a hallgatók a projektmenedzsmenttel kapcsolatos számítástechnikai szoftvereket ismernek meg (pl. aktív felületek kezelése), sajátítanak el, azokat feladataikban alkalmazzák. A tantárgy elvégzése után képesek lesznek a hallgatók projektek tervezésére, abban releváns közreműködésre és annak értékelésére. Képesek lesznek a megoldandó problémák megértésére és megoldására, eredeti ötletek felvetésére a projektmenedzsment területén, alkalmasak lesznek a projektekhez kapcsolódó humán problémakörök megoldására.

- Személyes adatok...

Személyes adatok védelmének jogi, etikai és informatikai kérdései
A kurzus alapvető jogi ismereteket nyújt a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban. Sikeres befejezés esetén a hallgatók megfelelő háttér ismeretekkel fognak rendelkezni az Európai Uniós jogszabályokról és egyezményekről, amelyek meghatározzák a magyar adatvédelmi jogalkotást, és magáról a magyar adatvédelmi törvényről. Tájékozottak lesznek a személyes adatok kutatási célú feldolgozása közben felmerülő etikai kérdésekről. Áttekintő ismereteik lesznek az informatikai rendszerek tervezésekor, készítésekor és működtetésekor fellépő releváns magyar adatvédelmi jogszabályokról.

- Tömegkiszolgálás

A tárgy oktatásának célja (kialakítandó kompetenciák): A tantárgy az informatikai és ezen belül főleg az infokommunikációs kiszolgálási és sorbanállási rendszerek modellezésével, analízisével és tervezésével foglalkozik. Bemutatja a szükséges alapokat a sztochasztikus folyamatok területéről (Markov láncok és Poisson folyamat). Tárgyalja a közös erőforrások hatékony hasznosítását segítő mérnöki módszereket és eszközöket. Elkülönítve elemzi a rendszer üzemben tartójának és a felhasználóknak a szolgáltatásminőségi szempontjait (a sorhosszt, a kihasználtságot illetve a késleltetést). Az adatátviteli protokollok és a véletlen hozzáférés területéről vett, konkrét esettanulmányokkal szemlélteti az alapvető módszereket. Megalapozza a doktori kutatást a forgalomelmélet területén.

Választható kurzusok
- Adatbányászat

A tárgy oktatásának célja az informatikai rendszerek fejlesztése és integrálása, az informatikai célú kutatási-fejlesztési feladatok ellátása.

- Elosztott alkalmazások...

Elosztott alkalmazások fejlesztése
A kurzus elvégzésével a hallgatók megismerik a Windows .NET C# alkalmazásfejlesztés alapjait. Ezzel képessé válnak Windows Forms informatikai rendszerek tervezésére és fejlesztésére. Gyakorlatot szereznek egy komplex fejlesztőeszköz a Visual Studio használatában. Megismerik az adatbázisokhoz történő kapcsolódás magas szintű eszközét az ADO.NET-et. Képessé válnak ODBC/OLE DB adatbázisokat használó rendszerek tervezésére és fejlesztésére.

- Gépi tanulási módszerek

A tárgy oktatásának célja az informatikai rendszerek fejlesztése és integrálása, az informatikai célú kutatási-fejlesztési feladatok ellátása.

- GPGPU: Grafikus processzorok...

GPGPU: Grafikus processzorok felhasználása általános célú számításokra
A hallgatók jártasságot szereznek programozható grafikus kártyák általános célú számításokra való felhasználására. Különböző programozási architektúrák alkalmazásainak esettanulmányokon keresztül való bemutatásával a hallgatók képessé vállnak párhuzamosítható algoritmusok GPU-kon való implementálására és optimalizálására. A hallgatók olyan ismereteket is elsajátítanak, amelyek a képfeldolgozás tudományterületen alkalmazott módszerek esetén hatékonyan használhatnak.

- Képregisztráció

A kurzus célja a képfeldolgozás alkalmazásaihoz szükséges tudnivalók ismeretének és készségszintű alkalmazásának elsajátítása. Képek közötti geometriai viszonyokat felhasználó képfeldolgozó rendszerek tervezésének és készítésének képessége korszerű modellező eszközök segítségével orvos-informatikai és ipari környezetben.

- Mobil képelemzés és grafika

A kurzus oktatásának célja a korszerű mobil platformok programozási és felhasználási lehetőségeinek megismerése. Mobil eszközök képalkotó és 3D grafika képességeit kihasználó rendszerek tervezése és implementálása. Képalkotási lehetőségek kiterjesztése modern képfeldolgozó algoritmusok ismeretével.

- Objektum vezérelt rendszerek...

Objektum vezérelt rendszerek fejlesztése
A kurzus elvégzése után a hallgatók képesek lesznek az objektumorientált paradigmának megfelelő rendszerek architekturális és komponens szintű önálló tervezésére és megvalósítására. Az OO programozási nyelvek megfelelő szintű használata, komplexebb tervezési problémák megoldása igényli és továbbfejleszti a kreativitást, önálló, rendszerszintű szemléletet. A tervezési minták alkalmazásához komplex önálló gondolkodásra van szükség, nem csak mechanikus alkalmazásra. Ezen készségeket a hallgatók a gyakorlati foglalkozáson sajátítják el. Továbbá, a nagyméretű meglévő rendszerek karbantartása, továbbfejlesztés olyan technikák ismeretét igényli, mint a refactoring, illetve az ellenminták. Ezen módszerek csapatmunkában fejlesztett komplex rendszerekhez szükségesek, így a hallgatók gyakorolják mások szempontjainak figyelembevételét is és a csapatmunkát, ami fejleszti kommunikációs és együttműködési készségeiket.

- Orvosi képalkotás

A kurzust elvégző hallgató ismeri a legfontosabb orvosi képalkotó eljárások felépítését, a képalkotás alapját képező fizikai jelenségeket, az alkalmazott matematikai módszereket és algoritmusokat, az orvosi képfeldolgozás és képelemzés főbb specifikus problémáit és módszereit, valamint bizonyos diagnosztikai eljárásokat.

- Számítógépes látás

A kurzus keretében a hallgatók megismerik a többkamerás képek elemzését, a 3D felületrekonstrukció legfontosabb lépéseit, valamint betekintést nyernek a videofolyamok. A hallgatók 3-4 fős csapatokban dolgoznak, melynek során csapatmunkában, kreatív, algoritmikus megoldást kell kidolgozniuk egy számítógépes látással kapcsolatos valós problémára.

- Szoftverfejlesztés

A kurzus befejezése után a hallgatók képesek lesznek a Windows operációs rendszer grafikus felhasználói felületét használó programrendszereket tervezni, illetve készíteni. Megismerik az adatbázisokkal történő kapcsolatteremtés egy bevált eszközének az ODBC-nek a használatát. Képessé válnak olyan programrendszerek tervezésére és megvalósítására, amelyek adatbázisokat használnak. Gyakorlati programfejlesztési ismereteket sajátítanak el.

- Üzleti web-technológiák

A kurzus elvégzése után a hallgatók képesek lesznek különböző szolgáltatásokat nyújtó webhelyek önálló megtervezésére és implementálására, az információk szervezésére és azok tárolásához szükséges adatbázisok tervezésére. Ezek elsajátítása fejleszti a hallgatók önállóságát, kreativitását, továbbá az alapvető mechanizmusok ismeretében a hallgatók képesek lesznek webes szolgáltatásokkal kapcsolatos tudásuk önálló elmélyítésére és bővítésére. A web design felhasználó központú szemléletének alkalmazásával a hallgatók gyakorolják mások szempontjainak figyelembevételét, ami fejleszti kommunikációs és együttműködési készségeiket.

- Áramkörtervezés

A kurzus célja a nyomtatott áramkörök tervezési módszereinek és gyártási folyamatának megismertetése a hallgatóval.

- Fejezetek az orvosi...

Fejezetek az orvosi méréstechnikából
A kurzus oktatásának célja az orvosi célú informatikai vagy műszeres fejlesztésekhez szükséges élettani háttér és az idevágó műszaki és informatikai alkalmazások, elemzési és modellezési eljárások megismertetése.

- FPGA alapú rendszerek...

FPGA alapú rendszerek tervezése
A tárgy megismerteti a hallgatókat a Field Programmable Gate Array (FPGA) áramkörökkel, valamint programozásukkal, továbbá az FPGA alapú digitális és beágyazott rendszerek tervezésével és megvalósításával. A hallgatók a kurzus elvégzése után képesek lesznek önállóan digitális és beágyazott rendszerek megtervezésére, és azok FPGA-n történő megvalósítására. A labor gyakorlatok biztosítják, hogy a hallgatók ne csak elméleti, de gyakorlati tudást is szerezzenek ezen a téren.

- Mérnöki döntéstámogató...

Mérnöki döntéstámogató rendszerek
A kurzusona a hallgató a következő készségeket sajátíthatja el: • a gépi intelligencia döntés specifikus kutatásinak ismertetése, technológiájának készség szintű használata • gyors és hatékony tanuló eljárások alkalmazása a döntési eljárások algoritmusaira. • felügyelet nélküli tanuló eljárások ismertetése (klaszterezési eljárások) • a folytonos logikák struktúrájának ismertetése különös tekintettel a döntések gyakorlati alkalmazhatóságára • nem konvencionális, folytonos logikán alapuló döntési eljárások tervezése • több tényezőn alapuló, robotikában is alkalmazható döntési eljárások készség szintű elsajátítása

- Mobil robot ágensek

A kurzuson a hallgató megismeri az autonóm mobil robotok fejlesztéséhez szükséges elméleti háteret, alapvető lokalizációs, navigációs problémákat és megoldásait. A gyakorlatok anyaga az elméleti rész alkalmazása szimulációs környezetben.

- Műszerelektronika

A tárgy az elektronikai ismeretekre építve oktatja a gyakorlati alkalmazási szempontokat, a műszerek, eszközök analóg és digitális elektronikájának főbb megoldásait. Az analóg és digitális rendszerek hardverének, a szenzorok és aktuátorok számítógépes rendszerekhez való illesztésének megismertével a hallgatók képessé válnak az elektronikus eszközök, műszerek működésének pontosabb megértésére, elektronikai feladatok megoldására, hibák megkeresésére és kijavítására, speciális elektronikát igénylő műszaki és interdiszciplináris tudományos feladatok megoldására. A laborokon a tudás elmélyítése, a kreativitás fejlesztése konkrét tervezési és megvalósítási feladatok elvégzésével történik.

- Optoelektronika

A tárgy oktatásának célja az informatikai területen használt optikai illetve optoelektronikai eszközök működésének megértése a működésüket leíró törvényszerűségek, összefüggések felismerésén keresztül.

- Vezeték nélküli szenzorhálózatok

A hallgatók megismertetése a rétegeken átívelő rendszer szintű gondolkozásmóddal, amely energia hatékony, megbízható és biztonságos szenzorhálózati alkalmazások fejlesztését teszi lehetővé. A gyakorlaton hallgatók elsajátítják a beágyazott rendszerekben használatos aszinkron, esemény vezérelt programozási technikákat, a vezeték nélküli kommunikáció alapjait, illetve saját projekteken mélyíthetik el tudásukat.

- Fordítóprogramok

A tantárgy keretében a hallgatók megismerkednek a fordítóprogramok felépítésével. A kurzuson kiemelt szerepet kap a szintaxis-vezérelt fordítási séma (attribútum nyelvtanok) elméleti alapjainak bevezetése illetve a módszer néhány gyakorlati alkalmazásának bemutatása. A gyakorlaton az ANTLR fordítóprogram generálást támogató rendszer felhasználásával a hallgatók konkrét fordítási problémákat oldanak meg.

- Kutató-fejlesztő projekt

A kurzus a diplomamunka előkészítésére szolgálhat.

- Mérnöki előadások

Az ipari informatika korszerű megoldásainak ismertetése. Az ipari kommunikációk gyakorlati megközelítése, különös tekintettel az IO-Link, a CAN Bus, Profibus és a Profinet szabványokra. Az egyes adatátviteli közegek, ipari körülmények közötti alkalmazhatóságának bemutatása. A gyártásautomatizálás korszerű eszközeinek áttekintése. A folyamatirányítás korszerű eszközeinek: érzékelők, beavatkozók és szabályozók kiválasztásának menete, működésbe helyezése és felügyelete. Intelligens érzékelők alkalmazhatósága a gyakorlatban. Intelligens beavatkozók alkalmazhatósága a gyakorlatban. Szemelvények a járműautomatika korszerű megoldásaiból. Mérés és adatgyűjtés extrém körülmények között. A nagyfeszültségű méréstechnika modern megoldásai. Functional Safety a gyakorlatban. Ember-gép kapcsolat korszerű megoldásai. Rendszerfelügyeleti megvalósítások. Néhány tervezést segítő szoftver bemutatása. Az iparban, valós időben működő szoftverek fejlesztési specifikumainak bemutatása. Az iparban alkalmazható berendezések műszaki-biztonsági kérdései. Esettanulmányok bemutatása az automatizálás ás az ipari informatika területéről.

- Programrendszerek fejlesztése

A kurzuson elvézése után a hallgató alkalmas lesz: - komplex informatikai rendszerek fejlesztésére, az információtechnológia eszközeinek készség szintű használatára, - informatikai rendszerek biztonságosságának analízisére és tervezésére, - adatbázisok tervezésére, - sokprocesszoros digitális rendszerek alkalmazására és fejlesztésére, - szakmai kooperációra az alkalmazói környezet szakértőivel;

- Szakmai speciálkollégiumok

Szabadon választható kurzusok.

- Számítógépes statisztika

A kurzuson az alkalmazott kutatáshoz vagy az alapkutatási tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó technikákat ismernek meg a hallgatók a statisztikához kapcsolódóan. A hallgatók alkalmassá válnak informatikai rendszerek teljesítményelemzésére, analitikus, szimulációs és mérési módszerek használatára.


 

Ez a weboldal az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A weboldal tartalmáért teljes mértékben a Szegedi Tudományegyetem vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és / vagy az Irányító Hatóság állásfoglalását tükröző tartalomnak.

A projekt honlapja: "Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja a Szegedi Tudományegyetemen"